Egyesületi szabályzatok

Ajkai Kórház SE

A Veszprém Megyei Cégbíróság által 406/1989/1. szám alatt nyilvántartásba vett, módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

I. Általános rendelkezések

1.§. Az egyesület megnevezése / továbbiakban: Sportegyesület /
Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet.

2.§
/1/ A sportegyesület neve: AJKAI KÓRHÁZ SE
/2/ A sportegyesület székhelye: AJKA
/3/ A sportegyesület alapításának éve: 1974 / 02.21 /
/4/ A sportegyesület működési területe: VESZPRÉM MEGYE, AJKA VÁROS
/5/ A sportegyesület színe: ZÖLD-FEHÉR
/6/ A sportegyesület jelvénye: fehér alapú körben a kórházi épület zöld-fekete színű sziluettje: felette piros betűkkel "KÓRHÁZ SE", alatta fekete betűkkel "AJKA".
/7/ A sportegyesület zászlója: háromszög alakú. Zöld alapon, felső részén fehér körben a kórházi épület zöld-fekete színű sziluettje, felette piros betűkkel "KÓRHÁZ SE" felirat. A zászló középső részén fehér alapon "AJKA", az alsó részén ugyancsak fehér alapon a kórház megnyitásának éve "1972".

3.§.

/1/ A sportegyesület természetbarát szakosztálya tagja a Magyar Természetbarát Szövetségnek, a Megyei Természetbarát Szövetségnek és az Ajka Város és Környéke Természetbarát Szövetségnek.
/2/ A sportegyesület az /1/ bekezdés szerinti szövetségek alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.
/3/ A sportegyesület közhasznú tevékenysége során egészségmegőrzés, betegség-megelőzés és természetvédelmi feladatokat lát el. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CVLI. TV. szerint közhasznú tevékenységet / sport / folytatva felkelti a természetjárás iránti igényt, növeli a rendszeresen túrázók számát, tevékenységüket segíti és rendszeres programot biztosít. A szabadidő hasznos eltöltése mellet sport jellegű testedzés és közművelődési programok biztosításával hozzá járul a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvényben állami feladatként meghatározott természetjáró tevékenység hatékony és eredményes végrehajtásával. Túrák /gyalogos, kerékpáros és vízi szakágban / és táborozások szervezésével és végrehajtásával a földrajzi és természeti környezet megismerésével, a haza és honismeret valamint más országok, testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésével járul hozzá tagjai tevékenységéhez. A tagjai mellett lehetőséget biztosít a családtagok, ismerősök és már érdeklődők számára a rendszeres programokon való részvételre.
a./ - a közvetlen környezet természeti, történeti, építészeti, kulturális értékeinek megismerése és megismertetése / szervezett túrák, versenyek, ismeretterjesztő programok /
b./ - a természeti és épített környezet rombolásának megakadályozása, műemlékvédelem, természetvédelem /természetvédelmi szolgálat /
c./ - a szabadidő tartalmas eltöltésére irányuló, az egészséges életmódra és a közösségi célok együttes megvalósítására ösztönzés / egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység /
d./ - rendszeres sporttevékenység biztosítása a közép korosztály és a családok számára, amely testedzésre alkalmas programokkal járul hozzá a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény megvalósításához / szabadidős programok a természetben, különböző labdajátékokon és tornákon való részvétel /
e./ - programjai nyilvánosak, azokon bármely érdeklődő részt vehet ha betartja a túrakiírásban szereplő szabályokat.
f./ - gondozza Ajka város és környező települések közelében lévő jelzett turista úthálózatot és közreműködik annak fejlesztésében és karbantartásában.
g./ - ( a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznú tevékenységet / mentés, katasztrófa elhárítás / vállalva )
- közreműködik - speciális mentőszolgálatok szervezésével is - a természetjárás során bajbajutottak mentésében, amellyel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben állami feladatként meghatározott tevékenységet vállal.
h./ - testvérvárosi kapcsolatok, túrák és táborozások szervezésével gazdagítsa a természet, a haza és más országok, népek megismerésének lehetőségét,
j./ - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében, megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.
/4/ Az egyesület az éves tevékenység és gazdálkodás legfontosabb adatait sajtó útján nyilvánosságra hozza.
/5/ Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak magvalósítása érdekében és azokat nem veszélyeztetve végez.
/6/ Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azok tevékenységére felhasználja.
/7/ Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői, megyei és helyi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.
/8/ Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai elérése érdekében folytat, de az nem veszélyeztetheti alaptevékenységét.
/9/ Közhasznú szervezetként a természetjárás fejlesztése érdekében jogosult polgári szolgálatos személy foglalkoztatására.

II. A sportegyesület felügyelete

4.§.

/1/ A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Veszprém Megyei Bíróság végezte.
/2/ A sportegyesület működése felett a reá irányadó jogszabályok szerint gyakorol törvényességi felügyeletet a Veszprém Megyei Ügyészség.

III. A sportegyesület célja és feladatai

5.§.A SE célja:

/1/ Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetősének biztosítása.
/2/ A társadalmi tevékenység és közösségi élet kibontakoztatása.
/3/ A bázisszervek dolgozói részére a sportolási és testedzési lehetőségek biztosítása.
/4/ A SE-vel kapcsolatban lévő oktatási-nevelési intézmények tanulói / hallgatói / részére sportolási, testedzési lehetőségének megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Ajka város és környéke lakosságának szabadidősportjának segítése ill. saját rendezvényeken való részvételi lehetőség biztosítására a programok nyilvánossá tételével.
/5/ Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.

6.§. A SE feladatai:

/1/ Az egyesületi célok megvalósítása érdekében sportáganként szakosztályok létrehozása és működtetése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása.
1. TERMÉSZETBARÁT SZAKOSZTÁLY
2. TÖMEGSPORT SZAKOSZTÁLY
/2/ Hazai sportesemények megrendezése. Szövetségek valamint más sportegyesület által megrendezett sporteseményeken, városi bajnokságokon és versenyeken való részvétel.
/3/ A tervszerű működéshez való feltételek megteremtése és biztosítása.

IV. A sportegyesület tagsága

7.§. A SE tagja

/1/ A SE tagjai - a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek terjedelme alapján a./ magánszemély
b./ jogi személy
c./ pártoló tag
d./ tiszteletbeli tag.
/2/ A SE-nek tagja lehet minden magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár is, aki belépési nyilatkozatban a sportegyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségének teljesítését vállalja.
/3/ A sportegyesületnek jogi személy, magán-, illetve jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli társasága is tagja lehet / továbbiakban: jogi személyi tag /, ha a sportegyesülettel kötött megállapodásban a sportegyesület alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból eredő kötelezettségének teljesítését, illetőleg az egyesületi célok megvalósításának anyagi támogatását vállalja.
/4/ A sportegyesületbe pártoló tagként az vehető fel, aki a sportegyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja.
/5/ A sportegyesületbe tiszteletbeli tagként az vehető fel, aki a sport, illetőleg a sportegyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével a sportegyesület célkitűzéseit elsősorban erkölcsileg támogatja.

8.§.A tagsági viszony keletkezése és megszűnése /1/ A sportegyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. /2/ A sportegyesületi tagság felvétellel keletkezik és a./ kilépéssel, b./ törléssel, c./ kizárással szűnik meg. /3/ A tagfelvétel kérdésében a sportegyesület elnöksége határoz. Az elnökség ezt a jogkörét - a jogi személy tagok és tiszteletbeli tagok kivételével - a sportegyesület más szerveire is átruházhatja. /4/ A felvételt megtagadó határozat ellen sportegyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni, mely a fellebbezést következő közgyűlésen tárgyalja. /5/ A sportegyesület tagjairól, jogi személy tagjairól, pártoló és tiszteletbeli tagjairól az ügyintéző szerve nyilvántartást vezet és a tagokat tagsági könyvvel, a pártoló tagokat pártoló tag igazolvánnyal látja el. /6/ A sportegyesületből való kilépést a sportegyesület elnöksége részére írásban kell bejelenteni. /7/ Törléssel szűnik meg a tagság a tag halála / a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése / esetén, valamint akkor, ha a tag pártoló tagsági díjának, illetve a vállalt anyagi támogatásnak a fizetését 1 évnél hosszabb ideig elmulasztja és a tartozását felszólítás ellenére sem rendezte. /8/ A sportegyesületből történő kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni. 9. §.A tagok jogai és kötelességei /1/ A sportegyesület tagja a./ személyesen, illetőleg képviselője utján részt vesz a sportegyesület közgyűlésén, a sportegyesület vezető szerveinek megválasztásában, a határozatok meghozatalában; b./ részt vesz a sportegyesület tevékenységében és rendezvényein; c./ választható a sportegyesület szerveibe; d./ észrevételt, javaslatot tesz, illetőleg véleményt nyilvánít a sportegyesületet érintő bármely kérdésben, valamint szerveinek működésével kapcsolatban; e./ a sportegyesület valamely szervének törvénysértő határozatát - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja; f./ részt vesz a sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint a szakosztályok munkájában, az edzéseken és versenyeken; g./ használhatja a sportegyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit; h./ részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben; i./ igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait; j./ kiadványain feltüntetheti egyesületi tagságát; /2/ A SPORTEGYESÜLET TAGSÁGÁNAK KÖTELEZETTSÉGEI a./ a sportegyesület alapszabályának megtartása; b./ sporttevékenységet folytató tag esetében részvétel és fegyelmezett magatartás az edzéseken, versenyeken és mérkőzéseken, azokon legjobb tudása szerinti szereplés; c./ a tagdíj megfizetése; - aktív dolgozó 500 Ft/év - nyugdíjas 300 Ft/év - ifjúsági /diák/ 300 Ft/év A természetbarát szakosztály tagjai egyben a Magyar Természetbarát Szövetség évente érvényesített tagságával rendelkeznek. A mindenkori érvényes tagdíjat az SE tagdíjjal együtt fizetik be. A névszerinti közös listát a szakosztály-vezetőség érvényesíti a Veszprém megyei természetbarát szövetségnél / 8200 Veszprém Wartha Vince u. 3. / a tagdíj egyösszegű befizetésével. A természetbarát szakosztály a megyei szövetséghez éves csatlakozási tagdíjat is fizet. / 500 Ft / év / d./ a sportegyesület vagyonának megóvása; 10.§. A jogi személy tagok jogai és kötelességei /1/ A SPORTEGYESÜLET JOGI SZEMÉLY TAGJÁNAK JOGAIT a./ képviselője útján tanácskozási joggal részt vehet a sportegyesület közgyűlésén, ott javaslatot tehet sportegyesület működésével kapcsolatban. b./ külön megállapodás alapján használhatja a sportegyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit, igényelheti a sportegyesület szakembereinek segítségét. /2/ A SPORTEGYESÜLET JOGI SZEMÉLY TAGJÁNAK KÖTELEZETTSÉGEI a./ a sportegyesület alapszabályának, határozatainak megtartása, b./ a sportegyesület illetve az elnökség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, c./ a tagdíj befizetése. 11.§. A pártoló tagok jogai és kötelezettségei /1/ A sportegyesület pártoló tagjának jogai a./ javaslatokat és észrevételeket tehet a sportegyesület működésével kapcsolatban, b./ az elnökség meghívása alapján tanácskozási joggal részt vehet a sportegyesület közgyűlésén, c./ az elnökség által megállapított feltételek mellett részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, részt vehet a sportegyesület rendezvényein. /2/ A SPORTEGYESÜLET PÁRTOLÓ TAGJÁNAK KÖTELEZETTSÉGEI a./ a sportegyesület alapszabályának, határozatainak megtartása, b./ a sportegyesület népszerűsítése, hagyományinak ápolása, c./ a vállalt hozzájárulás megfizetése. 12.§. A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei /1/ A tiszteletbeli tag jogai a./ tanácskozási joggal részt vehet a sportegyesület közgyűlésén, b./ javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat a sportegyesület működésével kapcsolatban. c./ részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben. /2/ A TISZTELETBELI TAG KÖTELEZETTSÉGEI a./ a sportegyesület alapszabályának, határozatainak megtartása, b./ a sportegyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása, c./ a sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatása. V. A sportegyesület szervezete 13.§. A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE a./ a rendes közgyűlés b./ a rendkívüli közgyűlés c./ az elnökség d./ a Számvizsgáló Bizottság e./ a tisztségviselők f./ a bizottságok g./ a szakosztályok h./ a sportegyesület apparátusa. VI. A sportegyesület közgyűlése 14.§. A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA /1/ A sportegyesület közgyűlését évente egy alkalommal tartja. A közgyűlés időpontját az elnökségnek legalább egy hónappal korábban kell megállapítani és annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről a sportegyesület tagjait értesíteni kell. A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról ugyancsak tájékoztatni kell. /2/ A közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a SE tagjai. /3/ A közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. 15.§. A közgyűlés határozatképessége /1/ A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van. /2/ A közgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és 15-30 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Erre a körülményre az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban utalni kell! 16.§. A közgyűlés napirendje /1/ A közgyűlés napirendjét az elnökség javaslata alapján a közgyűlés állapítja meg. /2/ A közgyűlésen az alábbi napirendeket kötelező tárgyalni: A közhasznú szervezet éves beszámolója - számviteli beszámoló - költségvetési támogatás felhasználása - cél szerinti támogatások kimutatása - közhasznú tevékenységről szóló beszámolója 17.§. A közgyűlés hatásköre /1/ A közgyűlés hatáskörébe tartozik: a./ a sportegyesület megalakulásának, más sportegyesülettel, illetőleg társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása, b./ az alapszabály, valamint a fegyelmi szabályzat megállapítása és módosítása, c./ a sportegyesület vezető szerveinek / elnökség, elnök, a Számvizsgáló Bizottság / megválasztása, felmentése és visszahívása, d./ közhasznú szervezet éves beszámolójának az elfogadása. A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: - a számviteli beszámolót, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a célszerinti juttatások kimutatását. - A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, az önkormányzatok társulásaitól, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, - a közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. e./ A sportegyesület tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása, f./ A számvizsgáló Bizottság beszámolójának elfogadása, g./ a sportegyesület sportfejlesztési tervének elfogadása, h./ a tagsági díj, illetőleg a pártoló tagi hozzájárulás legkisebb összegének a meghatározása, i./ a tagfelvétel elutasítása elleni kérelem elbírálása, j./ mindazok a kérdések, amelyeket a jogszabály vagy alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. /2/ A közhasznú szervezetek éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági jelentést a helyi médiában közzéteszi. A számviteli beszámolóra vonatkozó rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó szabályok alkalmazását nem érinti. 18.§. A közgyűlés határozathozatala /1/ A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök dönt. /2/ A 17.§. /1/ bekezdésének a./ - c./ pontjai esetében a határozat meghozatalához 2/3-os többség szükséges. /3/ A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a 19. §. /1/ bekezdésének megválasztásakor, illetve ha a szavazásra a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. /4/ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. Rögzíteni kell a pontos dátumot, helyszínt, a jelen lévők aláírással megerősített névsorát. A határozatok sorszámát, tartalmát, hatályát és az elfogadók és az ellenzők számarányát elfogadás és elutasítás esetén is. A közgyűlési határozatot írásban közölni kell az érintett személlyel vagy jogi személlyel. A közgyűlés elnöke / SE elnök / a közhasznúsági jelentést a helyi sajtó útján, évente nyilvánosságra hozza. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba - azt alapító okirat eltérő rendelkezés hiányában - érdektelenség valószínűsége esetén, írásban előterjesztett és indoklással ellátott kérelem előterjesztése ellenében bárki betekinteni, azokba az iratokba, illetve adható másolat azokról az iratokról, amelyek jogszabályok által védett személyi adatot nem tartalmaznak. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. /5/ A közgyűlés nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés többségi határozattal korlátozhatja vagy kizárhatja. 19.§. A tisztségviselők megválasztása /1/ A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők a./ az elnök b./ az elnök helyettes c./ az elnökség tagjai / 3 tag / d./ A Számvizsgáló Bizottság elnöke és tagjai / 2 tag / /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott tisztségviselőket a közgyűlés 4 évre választja. /3/ A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Egy jelölt esetén a választás a közgyűlés többségi határozata alapján nyílt szavazással is történhet. /4/ Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatoknak 2/3-át megszerezte. Több jelölt esetén ha az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a választáshoz szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. Az újabb választási fordulóban az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a több szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni. /5/ Két közgyűlés közötti időszakban az elnökségből, illetőleg a Számvizsgáló bizottságból kiváló tagok helyébe a következő közgyűlésen új tagokat kell választani. VII. A sportegyesület rendkívüli közgyűlése 20.§./1/ Rendkívüli közgyűlést kell összehívni a./ az elnökségnek a többségi határozata alapján, b./ ha a sportegyesület tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kívánja, c./ ha a bíróság elrendeli, d./ egyéb, az alapszabályban meghatározott esetben. /2/ A rendkívüli közgyűlést az ere okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy hónapon belül össze kell hívni. /3/ A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók. VIII. A sportegyesület elnöksége 21.§. Az elnökség hatásköre /1/ A sportegyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség a sportegyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a sportegyesület más szervének hatáskörébe utalt. /2/ Az elnökség feladata és hatásköre: a./ a sportegyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása, b./ a sportegyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete, c./ a közgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése és a végrehajtás ellenőrzése, d./ a sportegyesület szervezeti és működési szabályzatának megállapítása és módosítása, e./ szakosztályok megszüntetése, átadása és beszámoltatása f./ a szakosztály-vezetőség tisztségviselőinek és tagjainak 4 évre történő megválasztása, g./ h./ a sportegyesület fegyelmi szabályzatában meghatározott sportfegyelmi jogkör gyakorlása, i./ a sportegyesület sportfejlesztési tervének, éves programjának a jóváhagyása, j./ az éves költségvetés és a beszámoló megállapítása, illetőleg - ha a közgyűlés összehívására az alapszabály szerint nem kerül sor - elfogadása, k./ a sportegyesület versenynaptárának jóváhagyása, l./ a sportegyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz, testedzéshez, természetjáráshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, m./ a tagfelvételi kérelem elbírálása, n./ a jutalomkeret jóváhagyása, p./ a megállapodások jóváhagyása a bázisszervekkel , illetőleg a közgyűlés a hatáskörébe utal. /3/ Az elnökség - megfelelő fedezet birtokában dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról. /4/ Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik minden olyan határozat meghozatala,amelyek alapján a sportegyesület számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek. /5/ Az elnökség a sportegyesület szervezeti és működési szabályzatában, vagy egyedi határozattal egyéb - más egyesületi szerv kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - ügyet is a saját hatáskörébe vonhat. /6/ Az elnökség tevékenységéről a sportegyesület közgyűlésének tartozik beszámolási kötelezettséggel. /7/ A vezető szerv a./ A határozatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója / házastársa , élettársa, gyermeke, az egyenes ág beli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha és nevelő szülő, a testvér / a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül , vagy bármilyen előnyben részesül. Nem minősül előnynek a bárki által igénybe vehető szolgáltatás.b./ Nem lehet felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója, aki a vezető szerv elnöke vagy tagja. - a közhasznú szervezet megbizatásán kivüli , más tevékenység kifejezésésére irányuló munkavizonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály máskép nem rendelkezik. - a közhasznú szervezet célszerinti juttatásából résztesül - kivéve a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjainak és tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatást illetve az a./ pontban meghatározott személyek hozzátartozója /3/ A közhasznú szervezet működése során nyújtott szolgáltatásait - a célja szerinti személyi kör, és anyagi eszközein belül köteles - mindenki számára elérhetővé tenni. Az egyes szolgáltatások igénybevételének módját az elnökség határozza meg. 22.§. Az elnökség tagjai /1/ Az elnökség tagjai a./ az elnök, b./ az elnök helyettes, c./ az elnökségi tagok. / 3 fő / /2/ Az elnökségi tagok jogai és kötelességei a./ az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, b./ észrevételek, javaslatok tétele a sportegyesület működésével összefüggő kérdésekben, c./ felvilágosítás kérése a sportegyesülettel,a szakosztállyal, illetőleg a sportegyesület egyéb szerveinek működésével összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivelkapcsolatban. /3/ Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. /4/ Az elnökségi tagság megszűnik a./ a mandátum lejártával, b./ felmentéssel, c./ visszahívással, d./ elhalálozással, e./ a sportegyesületből történő kizárással. 23.§. Az elnökség működése /1/ Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és az ügyrendjét . /2/ Az elnökség legalább 2 havonként ülésezik. Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, vagy azelnökségi tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri. /3/ Az elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökség tagjain kívül csak a meghívott személyek lehetnek jelen. Az elnökség ettől eltérően is rendelkezhet./4/ Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Számvizsgáló Bizottság elnökét, valamint - a sportágat érintő kérdések megtárgyalásakor - a szakosztály vezetőjét. 24.§. Az elnökség határozata /1/ Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. /2/ Az elnökségi ülésen szavazási Kötelezettség áll fenn . A szavazási kötelezettség alól -indokolt esetben - az elnök felmentést adhat. /3/ Az elnökség 2/3-os többséggel hoz határozatot: a./ a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, b./ az ügyrendjében megállapított, egyéb esetekben. /4/ Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot a hatáskörébe tartozó tisztségviselők megválasztásakor, illetőleg bármely elnökségi tag kívánságára. IX . A számvizsgáló bizottság 25.§. A számvizsgáló bizottság tevékenysége /1/ A közgyűlés a sportegyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére - 4 éves időtartamra - Számvizsgáló Bizottságot választ. A Számvizsgáló Bizottság elnökből és két tagból áll. /2/ A Számvizsgáló bizottság tagja a sportegyesületben más tisztséget nem viselhet. A Számvizsgáló Bizottságnak nem lehet tagja a gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az a személy, aki a sportegyesület elnökségének tagjával, illetőleg a sportegyesületnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A Számvizsgáló Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói./3/ A Számvizsgáló Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz az elnökség ülésein. /4/ A Számvizsgáló Bizottság feladatai. a./ a sportegyesület pénz és vagyonkezelésének vizsgálata, b./ a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése, c./ a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, d./ az éves mérleg /zárszámadás / felülvizsgálata, e./ a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevétele és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, f./ a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, g./ az egyesületi tulajdon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése. /5/ A Számvizsgáló Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a sportegyesület gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni,a tisztségviselőktől tájékoztatást kérni. /6/ Az ellenőrzések megkezdéséről a Bizottság elnöke tájékoztatni köteles az elnököt. Az ellenőrzés során a Számvizsgáló Bizottság a pénzügyi, gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. /7/ Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke - a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül - tájékoztatja az elnökséget. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésre is fel kell hívnia a figyelmet. /8/ A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását - az abban meghatározott határidő elteltétől számított 30 napon belül - a Számvizsgáló Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. /9/ Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a Bizottság elnöke közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. /10/ A Számvizsgáló Bizottságból kivált / lemondott / tagok helyébe a Számvizsgáló Bizottság a l9.§. /5/ bekezdésében foglaltak betartásával új tagokat választhat. X. A sportegyesület tisztségviselői 26.§. A sportegyesület elnöke /1/ A sportegyesület legfőbb tisztségviselője a sportegyesület elnöke. /2/ Az elnök feladatai és hatásköre a./ az elnökség ülésének összehívása és vezetése, b./ a sportegyesület képviselete, c./ az alapszabály, valamint a közgyűlés és az elnökségi határozatok végrehajtásának felügyelete, d./ a sportegyesület szakosztályi munkájának figyelemmel kísérése, e./ tájékoztatja a hírközlő szerveket a sportegyesület tevékenységéről, f./ kapcsolattartás a területi és helyi szövetségekkel, g./ aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása h./ döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy elnökség kizárólagos hatáskörébe utal, i./ mindazokban a feladatoknak az ellátása, amelyeket a jogszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség hatáskörébe utal. /3/ Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnök helyettes képviseli. XI . A bizottságok 27.§. Fegyelmi Bizottság /1/ A sportegyesület tagjaival szembeni fegyelmi eljárások lefolytatására az elnökség Fegyelmi Bizottságot köteles létrehozni. A bizottság létszámát az elnökség - annak megválasztásakor - oly módon állapítja meg, hogy az a zavartalan működését biztosítsa. /2/ A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a sportegyesület Fegyelmi Szabályzata állapítja meg. XII. A szakosztályok 28.§. Szerkezeti felépítés /1/ A sportegyesület szervezetében természetjáró és tömegsport szakosztályok működnek. A szakosztályok munkáját az elnökség által megbízott szakosztály-vezetőség irányítja, amely tevékenységéről az elnöknek köteles beszámolni. /2/ A szakosztályok feladata a./ a sportághoz tartozó tagok foglalkoztatásának megszervezése, illetőleg a versenyeken, mérkőzéseken való részvétel megszervezése, versenyek és bajnokságok lebonyolítása. b./ az elnökség megbízása alapján a sportegyesület képviselete a területi és helyi sportági szakszövetségekben.c./ a szakosztály hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. A szakosztályok éves program alapján tevékenykednek. Ez az ajkai Magyar Imre Kórház épületének magasföldszintjén lévő tájékoztató táblára kerül kifüggesztésre. Az aktuális programot a helyi sajtó útján is meghirdetik. A részvételi lehetőséget tagjaik, azok családtagjai illetve más érdeklődők számára is biztosítják. XIII. A szervezet 29.§. Adminisztráció /1/ A sportegyesület tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására az elnökség gazdasági felelőst foglalkoztat, aki feladatát munkaköri leírás alapján látja el. /2/ A sportegyesület elnöke, elnökségének tagjai, A számvizsgáló Bizottság elnöke és tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. A megválasztásukkor / a sportegyesület közhasznú szervezetté történő átalakulásakor /nyilatkoznak arról, hogy megelőző 2 évben / legalább 1 évig / közhasznú szervezettnél vezető tisztséget nem töltöttek be, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozás kiegyenlítése nélkül szűnt meg, s a megszűnése óta nem telt el 2 év. XIV. A sportegyesület gazdálkodása és vagyona 30.§. Gazdálkodás /1/ A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. /2/ A sportegyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze. a./ tagsági díjak /pártoló tagsági hozzájárulások /, b./ magán- és jogi személyek támogatásai, c. / alapítványok és közérdekű célú és kötelezettségvállalások, rendezvények bevételei, d./ állami, társadalmi és szövetkezeti szervek, illetőleg sportági szövetségek által nyújtott támogatás, e./ gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek, f./ egyéb bevételek. g./ Gazdálkodása során eredményét nem osztja fel , azt az egyesületi természetjárás fejlesztésére fordítja. /3/ A sportegyesület vagyona a. / készpénz /bankbetét, folyószámlán lévő összeg /, b./ készpénzre szóló követelés. /4/ A sportegyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A sportegyesület tagjai a tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek. /5/ A sportegyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint a gazdasági-vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetekről szóló 114/1992 /VII.23. / Kormány rendelet alapján végzi . XV. A sportegyesület megszűnése 31.§. A sportegyesület megszűnik: /1/ A megszűnés okai: a./ Feloszlásának a közgyűlés által történő kimondásával, b./ más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével, c./ feloszlatásával, d./ megszűnésének megállapításával. /2/ A sportegyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha a sportegyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg és a vagyonról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után - állami tulajdonba kerül és sport célokra kell fordítani. XVI. Záró rendelkezések Záradék: A jelen alapszabályt az Ajkai Kórház SE közgyűlése 2000.03.10-én elfogadta. Az alapszabály 2000.03.10-ével lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 1974.02.21-én és a 1991.12.16-án tartott közgyűlésen elfogadott alapszabály, valamint annak módosításai hatályukat vesztik. AJKA 2000.03.10. .................................................. Horváth János SE elnök Záradék: A jelenleg érvényes alapszabály kiegészítését az Ajkai Kórház Sportegyesület, mint közhasznú szervezet, 2001.03.23-án megtartott közgyűlése elfogadta. A módosítások az oldalaknak megfelelően beillesztve szerepelnek. Ajka 2001. 03. 23. ......................................... Mag Éva SE elnökhelyettes ............................................ Horváth János Se elnök Nyilatkozat Alulírott ..........................................................név...................................................lakcím alatti lakos kijelentem: Az Ajkai Kórház Sportegyesület / ügyintéző és képviseleti szerv tagjának / ................................................................................................................ történő választást elfogadom. Személyemmel kapcsolatban nem áll fenn olyan kizáró ok, amelyet a társadalmi a társadalmi szervezet, mint jogi személy képviseletével kapcsolatban nem áll fenn olyan kizáró ok, amelyet a társadalmi szervezet, mint jogi személy képviseltével kapcsolatosan jogszabály meghatároz. Magyar állampolgár vagyok. A közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltva nem vagyok Nem töltöttem be vezető tisztséget, olyan közhasznú szervezetnél - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozás kiegyenlítése nélkül szűnt meg, s a megszűnése óta nem telt el kettő év. AJKA 2000..................... ........................................... megbízott Előttünk, mint tanúk előtt: 1./ 2./ Név:....................................................... Név:.......................................................... Cím:....................................................... Cím:............................................................. Aláírás:................................................... Aláírás:........................................................